Algemene Voorwaarden

Vennootschap onder firma N’fes Baklava & Cafe (hierna: N’fes) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52065464 en is gevestigd aan Piusplein 10 (5402EA) te Uden.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door N’fes.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Diensten: Het bereiden en leveren van Maaltijden aan Opdrachtgever (waaronder tevens wordt verstaan het verzorgen van catering).
 6. N’fes: De dienstverlener die diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
 7. Maaltijd: de door Opdrachtgever geplaatste bestelling van voedingsproducten op basis van het door N’fes opgegeven menu. Het menu bestaat voornamelijk uit patisserie (waaronder baklava) alsmede dranken (waaronder koffie, thee en fris).
 8. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die N’fes heeft aangesteld, of waaraan N’fes een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en N’fes, alsmede voorstellen van N’fes voor Diensten die door N’fes aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door N’fes waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 10. Website: https://nfes.nl/.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van N’fes, elke Overeenkomst tussen N’fes en Opdrachtgever en op elke dienst die door N’fes wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal N’fes aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met N’fes is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval N’fes niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door N’fes gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. N’fes is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft N’fes het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor N’fes gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en Maaltijden. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. N’fes streeft ernaar om opgaven van aantallen, gewichten en/of andere aanduidingen met betrekking tot de Maaltijden zo getrouw mogelijk aan te duiden. N’fes staat er echter niet voor in dat zich ter zake nimmer afwijkingen voordoen. Gebruikelijke afwijkingen zijn in elk geval geoorloofd. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van N’fes zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van N’fes heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan N’fes te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail, telefonisch, per WhatsApp of via de Website. Een bestelling kan derhalve geplaatst en geaccordeerd worden via de telefoon, WhatsApp of via de Website.
 2. N’fes heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. N’fes is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever, met een minimum van 50% van de orderwaarde.
 5. Elke Overeenkomst die met N’fes wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met N’fes is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan.
 2. Zowel Opdrachtgever als N’fes kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover N’fes ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de volledige kosten verschuldigd van de reeds bestelde Maaltijden, tenzij anders overeengekomen, in welk geval Opdrachtgever in elk geval 50% van de orderwaarde dient te vergoeden.
 5. Zowel Opdrachtgever als N’fes kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is N’fes nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. N’fes zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. N’fes staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan N’fes de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door N’fes aangeboden Diensten, Maaltijden en de prijzen zijn gebaseerd. N’fes heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is N’fes niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor N’fes, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. N’fes is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning c.q. opgegeven tijd van bezorging. Nimmer is NFES aansprakelijk voor het bijstellen van de planning/bezorgingstijd.
 1. N’fes produceert slechts op verzoek van Opdrachtgever glutenvrije, lactose- en koemelkvrij maaltijden.
 2. N’fes levert geen speciale maaltijden voor personen met een allergie voor noten en/of pinda’s. Maaltijden kunnen altijd sporen van noten en/of pinda’s bevatten.
 3. N’fes produceert vers bereide producten en handelt volgens de op haar van toepassing zijnde regelgeving met betrekking tot voedselveiligheid en hygiëne (HACCP).
 4. NFES is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van allergieën door Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever dient zich te houden aan de maaltijdvoorschriften die NFES verstrekt. Tevens kan NFES adviezen verstrekken. Deze adviezen zijn niet adviserend van aard doch komt elke consequentie ten gevolge van het niet naleven van dergelijke adviezen uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever. Hieronder valt tevens het volgende bewaaradvies: de maaltijden c.q. producten mogen niet in de koelkast worden bewaard doch op kamertemperatuur. In het kader van houdbaarheid adviseert NFES de Maaltijd c.q. het product doorgaans binnen 3 dagen te nuttigen.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door N’fes verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder wordt tevens verstaan de verplichting dat Opdrachtgever tijdig een bestelling dient door te geven. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat N’fes niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. N’fes is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is N’fes verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door N’fes voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. N’fes kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is N’fes gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan N’fes.
 4. Opdrachtgever is verplicht de eventuele waarschuwingen, instructies, product- en/of gebruiksaanwijzingen van N’fes te lezen en op te volgen bij het gebruik van de geleverde Maaltijden. Voor eventuele ontstane schade ten gevolge van het niet opvolgen van deze instructies en aanwijzingen is N’fes niet aansprakelijk.
 5. Opdrachtgever is verplicht de producten te onderzoeken op inhoud en ingrediënten in verband met mogelijke allergieën. N’fes staat niet in voor schade als gevolg van diëtaire restricties. Allergenen en ingrediënten van het product staan doorgaans niet op de verpakking vermeld. De voorraad van N’fes is doorgaans dagvers.
 6. Het is Opdrachtgever verboden om de Maaltijden van N’fes door te verkopen.

 Artikel 8 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. N’fes is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van N’fes, N’fes een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 9 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), doch exclusief bezorgkosten, tenzij anders overeengekomen.
 2. N’fes voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
 3. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door N’fes ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 5. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 6. N’fes is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven te allen tijde te verhogen.
 7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van N’fes via de webshop, op factuur basis en/of in de winkel per pin of contante betaling.
 8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal N’fes zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien N’fes meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. N’fes gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal N’fes de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van N’fes verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever N’fes tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien N’fes op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

 1. N’fes heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, Maaltijden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor N’fes gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. N’fes is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. N’fes is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om N’fes te vergoeden voor elk financieel verlies dat N’fes lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 Artikel 13 – Overmacht

 1. N’fes is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van N’fes wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van N’fes, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan N’fes zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van N’fes of door haar ingeschakelde derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van N’fes buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. N’fes is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 Artikel 14 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van N’fes, is N’fes uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever binnen 3 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en N’fes deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat N’fes in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van Diensten door N’fes leidt tot aansprakelijkheid van N’fes, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens N’fes. De aansprakelijkheid van N’fes is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 3. N’fes sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. N’fes is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade. Tevens is schade uitgesloten ten gevolge van allergien, welke niet door Opdrachtgever is opgegeven, en/of in geval Opdrachtgever zelf geen rekening houdt met de gebruikte ingredienten.
 4. Enige door N’fes opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van N’fes.
 5. N’fes staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens N’fes verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 6. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van N’fes vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij N’fes binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van N’fes.

Artikel 15 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan N’fes verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan N’fes zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart N’fes van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart N’fes voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart N’fes voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan N’fes verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 – Afhalen en/of Bezorging

Afhalen

 1. Opdrachtgever dient een bestelling tijdig doch minimaal 1 dag van tevoren te plaatsen. Grote bestellingen dienen in overleg met NFES geplaatst te worden. Bestellingen dienen door Opdrachtgever zelf op de fysieke locatie van N’fes worden afgehaald. Opdrachtgever dient zich daarbij te houden aan de voorschriften van N’fes.

Bezorging

 1. NFES is verplicht ervoor te zorgen dat ten aanzien van de Maaltijden de voedselveiligheid te allen tijde is gewaarborgd in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, alsook daartoe met regelmaat controles uit te (doen) voeren en verslag te (doen) leggen van de uitkomsten van dergelijke controles. NFES kan Opdrachtgever van aanwijzingen voorzien met betrekking tot de voedselveiligheid indien Opdrachtgever de Maaltijden zelf bewaard. NFES is op basis van haar adviezen, dan wel het achterwege laten daarvan, nimmer aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever geleden schade en/of kosten.
 2. De bezorging vindt plaats op een afgesproken dag en tijd.

 Artikel 17 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van N’fes of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden aan info@nfes.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil N’fes de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. N’fes zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 18 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen N’fes en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. N’fes heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen N’fes en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Oost-Brabant, locatie s’-Hertogenbosch tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Uden, 10 april 2021.